ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

3. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - κατεβάστε εδώ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

10. FONTS

«Συγκρότηση κριτικής επιτροπής – ΦΕΚ 845/Υ.Ο.Δ.Δ/14.10.2019»

«Τροποποίηση της 5935/03.10.2019 απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» με θέμα «Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων μελέτης υλοποίησης με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ”», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 845/Υ.Ο.Δ.Δ./14.10.2019.»

Απαντήσεις ερωτημάτων & μετάθεση ημ/νιας υποβολής προτάσεων

Αίτηση εγγραφής στον κατάλογο συμμετεχόντων

* Η εγγραφή στον κατάλογο δεν είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, και αφορά μόνο σε θέματα επικοινωνίας της Διοργανώτριας Αρχής με τους ενδιαφερόμενους.
Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στο email: dloukos@etasa.gr.