Στοιχεία Επικοινωνίας
Φόρμα Επικοινωνίας

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών Μονάδων
Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης

Μονάδα Αξιοποίησης Ακινήτων & Παρακολούθησης Μισθώσεων

Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων

Μονάδα Αξιοποίησης Μεγάλων Ακινήτων

Γενική Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων & Τεχνικής Υποστήριξης
Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης

Μονάδα Διαχείρισης Περιφερειακών Κλιμακίων
Μονάδα Διαχείρισης Μητρώου

Μονάδα Τεχνικών Υπηρεσιών

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης
Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών

Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης & Προμηθειών

Μονάδα Πληροφοριακών Συστημάτων

Περιφερειακά Κλιμάκια
Περιφερειακό Κλιμάκιο Άρτας

Περιφερειακό Κλιμάκιο Βόλου

Περιφερειακό Κλιμάκιο Ηρακλείου

Περιφερειακό Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης

Περιφερειακό Κλιμάκιο Καβάλας

Περιφερειακό Κλιμάκιο Λαμίας

Περιφερειακό Κλιμάκιο Πάτρας

Περιφερειακό Κλιμάκιο Ρόδου

Τομέας Marketing Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικών Υποθέσεων

Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Νομική Υποστήριξη