Στοιχεία Επικοινωνίας
Φόρμα Επικοινωνίας

Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
abezas@etasa.gr

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
ceo_office@etasa.gr

Γενική Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων & Επιχειρηματικών Μονάδων
Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης
kkrekoukia@etasa.gr

Μονάδα Αξιοποίησης Ακινήτων & Παρακολούθησης Μισθώσεων
smallassets@etasa.gr

Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Μονάδων
businessunits@etasa.gr

Μονάδα Αξιοποίησης Μεγάλων Ακινήτων
largeproperties@etasa.gr

Γενική Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων & Τεχνικής Υποστήριξης
Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης
esagiouni@etasa.gr
sdimakopoulos@etasa.gr

Μονάδα Διαχείρισης Περιφερειακών Κλιμακίων
sdimakopoulos@etasa.gr

Μονάδα Διαχείρισης Μητρώου
mfilippidou@etasa.gr

Μονάδα Τεχνικών Υπηρεσιών
ekyriakidou@etasa.gr
etomara@etasa.gr

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης
finadm@etasa.gr

Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών
finance@etasa.gr

Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης & Προμηθειών
suppadm@etasa.gr

Μονάδα Πληροφοριακών Συστημάτων
it@etasa.gr

Τομέας Marketing Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικών Υποθέσεων
marketingetad@etasa.gr

Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού
stassi@etasa.gr

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO)
dpo@etasa.gr

Νομική Υποστήριξη
alazou@etasa.gr
mgika@etasa.gr

Περιφερειακά Κλιμάκια
Περιφερειακό Κλιμάκιο Άρτας

Περιφερειακό Κλιμάκιο Βόλου

Περιφερειακό Κλιμάκιο Ηρακλείου

Περιφερειακό Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης

Περιφερειακό Κλιμάκιο Καβάλας

Περιφερειακό Κλιμάκιο Λαμίας

Περιφερειακό Κλιμάκιο Πάτρας

Περιφερειακό Κλιμάκιο Ρόδου