Η Εταιρεία

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ ΑΕ») είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί 100% θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), στο πλαίσιο του Ν.4389/2016.

Η ΕΤΑΔ έχει διαμορφωθεί με τη συγχώνευση τεσσάρων μεγάλων εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων και συγκεκριμένα των εξής:

  • Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ
  • Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ
  • Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ΑΕ
  • Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ

Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Κύριος σκοπός της ΕΤΑΔ είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ή περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της. Η αξιοποίηση αυτή σχετίζεται τόσο με τη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας όσο και με τη διαφύλαξη των φυσικών και πολιτισμικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της.

Στόχος της ΕΤΑΔ δεν είναι μόνο η βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση, αλλά πρωτίστως η δημιουργία και η διασφάλιση αξίας, μέσω των κατάλληλων επενδύσεων και της αξιοποίησης ενδεχόμενων συνεργειών και στρατηγικών συμμαχιών, ώστε να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη χώρα.