Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΤΑΔ αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται λειτουργικά στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου από την οποία και εποπτεύεται. Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΤΑΔ είναι η παροχή ανεξάρτητων, αντικειμενικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμένων να προσθέτουν αξία στην Εταιρεία και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών. Ο Εσωτερικός Έλεγχος της ΕΤΑΔ διενεργείται με βάση κυρίως τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) και τον Κώδικα Ηθικής.

Η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου επιτελείται με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν ανεπηρέαστες και αμερόληπτες απόψεις προς τη βέλτιστη δυνατή διεκπεραίωση των διενεργούμενων ελέγχων. Η Μονάδα έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και αρχεία (έντυπα και ηλεκτρονικά) της Εταιρείας.

Στις αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνονται:

  • Η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, πληροφοριακών συστημάτων και της εταιρικής διακυβέρνησης, που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται από τη Διοίκηση της Εταιρείας
  • Η ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα των ελέγχων
  • Η αξιολόγηση των ενεργειών που γίνονται για την υλοποίηση των προτάσεων που κοινοποιούνται στη Διοίκηση