Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Ο Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΑΔ αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου.
Βασική αποστολή του Τομέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΕΤΑΔ είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η διαχείριση του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης που θεσπίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με σκοπό:
  • Tη διασφάλιση της συμμόρφωσης του συνόλου της Εταιρείας με το ισχύον κανονιστικό/νομοθετικό και ηθικό πλαίσιο, τις διεργασίες, τις επιμέρους διαδικασίες και τις βέλτιστες πρακτικές (διεθνή πρότυπα) διαχείρισης της συμμόρφωσης
  • Tη διασφάλιση της διαχείρισης κινδύνων για την κανονιστική συμμόρφωση, αλλά και της αποφυγής υποθέσεων δωροδοκίας και διαφθοράς καθώς και του συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) για την κανονιστική συμμόρφωση

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Η λειτουργία της ΕΤΑΔ στηρίζεται στην πεποίθηση όλων μας, ότι μια δημοσίου συμφέροντος επιχείρηση πρέπει να είναι ανταγωνιστική, παραγωγική, αποτελεσματική, αποδοτική και να λειτουργεί με αξίες, αρχές, κανόνες και κοινωνική ευαισθησία.

Η ανάπτυξη της Εταιρείας σε νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, οφείλει να συνοδεύεται από την ενίσχυση και ενδυνάμωση των αξιών και των αρχών που τη συνοδεύουν.

Η δέσμευσή μας σε αυτές τις αξίες και αρχές οφείλει να επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση, με τη συμπεριφορά τόσο των εργαζομένων όσο και της Διοίκησης, καθώς θεωρούμε ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή πορεία της Εταιρείας.

Η συνεχής προσπάθεια της Εταιρείας για τη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αποτελούν βασικά συστατικά των στρατηγικών και επιχειρησιακών μας στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς αποτελεί οδηγό και πυξίδα μας.