Κανονισμοί

Ο Κανονισμός Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών είναι υπό αναθεώρηση.

Σύντομα θα αναρτηθεί εκ νέου.


Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών και εκπόνησης Μελετών


Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργου