ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013
Κατά την προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η ΕΤΑΔ προχώρησε στην ένταξη και υλοποίηση έργων που συμπεριλαμβάνουν καινοτόμες πιλοτικές παρεμβάσεις οικολογικής ανάπτυξης ειδικών τουριστικών προϊόντων.
Στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αυτής της περιόδου εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 68.126.516,41€. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30.721.714,48€ και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη σε 30.443.888,96€. 

 

Η ολοκλήρωση του φυσικού  αντικειμένου των πράξεων (στόχοι/δείκτες), όπως αποτυπώνεται στις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης και ολοκλήρωσης, κατέστησε ώριμα τα έργα για τη συνέχισή τους ως εργολαβίες, αλλά και ως τμηματοποιημένες πράξεις (phasing) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020.

 

Αναλυτικότερα, οι δράσεις αφορούσαν:

 

Ηλεκτροφωτισμός Φρουρίου Σπιναλόγκας

Απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»: 4633/439/Α2/24-06-2010.

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01180005, κωδ. MIS 296049.

Χρονική διάρκεια: 30.10.2010 – 30.08.2011 & παρατάσεις.

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.134.453,78€.

Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης: 1417/Β1/373/20-03-2017.

Συνολική δημόσια δαπάνη: 1.072.908,33€.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 812.086,82€.

___________________________________________________________

 

Οικοτουριστικό Πάρκο Φαναρίου Ροδόπης

Εκσυγχρονισμός Βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξης Νέων Τουριστικών Υποδομών
Απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»: 5494/1118/A2/04-11-2011 & 1η τροποποίηση 7181/1660/Α2/24-12-2015 & 2η τροποποίηση 4902/1435/Α2/20-09-2016.

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2011ΣΕ01180020, κωδ. MIS: 364073.

Χρονική διάρκεια: 08.11.2011 – 15.10.2015.

Συνολικός προϋπολογισμός: 2.800.000,00€.

Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης: 6301/Β1/2251/26-10-2016.

Συνολική δημόσια δαπάνη: 146.122,80€.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 140.291,56€.

 

Το έργο συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

 

________________________________________________________________

 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση – διακίνηση επισκεπτών στην περιοχή του ακινήτου της Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. στο Παλιούρι Χαλκιδικής
Απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη»: 5576/1147/Α2/09-11-2011

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2011ΣΕ01180021, κωδ. MIS 364850

Χρονική διάρκεια: 15.06.2012 – 15.06.2015.

Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης: 6302/Β1/2252/26-10-2016.

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.700.000,00€.

Συνολική δημόσια δαπάνη: 116.506,41€.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 116.506,41€)

 

_____________________________________________________________

 

Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα
Απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»: 5490/1117/Α2/04-11-2011 & 1η τροποποίηση 7027/1626/Α2/22-12-2015 & 2η τροποποίηση 6871/2155/Α2/11-11-2016

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2011ΣΕ01180019, κωδ. MIS 364913.

Χρονική διάρκεια: 30.06.2011 – 31.10.2015.

Συνολικός προϋπολογισμός: 14.473.542,28€.

Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης: 7298/Β1/2655/29-11-2016.
Συνολική δημόσια δαπάνη: 1.163.711,36€.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 1.152.538,59€.

 

_____________________________________________________________________

 

Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα, Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών Δικτύων Υποδομής και Ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων Τουρισμού Διημέρευσης

Απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»: 112/30/Α2/12-01-2012

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ01180000, κωδ. MIS 370745.

Χρονική διάρκεια: 30.07.2012 – 30.09.2015.

Συνολικός προϋπολογισμός 8.055.230,00€.

Το έργο εντάχθηκε και υλοποιείται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

___________________________________________________________

 

Εκσυγχρονισμός αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

 

Απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος»: 1375/337/Α2/15-03-2012 & 1η τροποποίηση 82/11/Α2/08-01-2013

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01180006, κωδ. MIS 3744644

Χρονική διάρκεια: 10.12.2011 – 10.11.2015

Συνολικός προϋπολογισμός 17.000.000,00€

 

Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (Β’ Φάση)

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01180006, κωδ. MIS 374464

Χρονική διάρκεια: 10.05.2012 – 31.12.2015.

Συνολικός προϋπολογισμός: 29.520.000,00€.

Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης 6303/Β1/2253/26-10-2016.

Συνολική δημόσια δαπάνη: 26.853.109,33€.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 26.853.109,33€.

 

Το έργο συνεχίζεται στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ως phasing.

 

 

 

Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας
Απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»: 2355/667/A2/04-05-2012

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ01180020, κωδ. MIS 374912.

Χρονική διάρκεια: 30.04.2012 – 15.12.2015.

Συνολικός προϋπολογισμός: 10.309.144,01€.

Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης: 7117/Β1/2572/21-11-2016.

Συνολική δημόσια δαπάνη: 1.290.551,44€.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 1.290.551,44€.

 

Το έργο συνεχίζεται στην Π.Π. 2014-2020 ως phasing.

 

_________________________________________________________________ 

 

Ωρίμανση του έργου «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» και του έργου «Παραχώρησης Εκμετάλλευσης Συνεδριακού Κέντρου Φαλήρου»
Α.Π. στο Ε.Π. «Αττική»: 3276/11-12-2012 & 1η τροποποίηση 7471/20-12-2013

Κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ01980298, κωδ. MIS 396282

Χρονική διάρκεια: 30.07.2012 – 30.12.2013.

Συνολικός προϋπολογισμός 134.146,34€.

Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης: Α.Π.: 2042/27-06-2016.

Συνολική δημόσια δαπάνη: 78.804,81€.

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: 78.804,81€.