Επιτροπή Ελέγχου

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου δεσμεύεται να τηρεί τις βέλτιστες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, ακολουθώντας ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Με σκοπό τη διαφάνεια και τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της, η Εταιρεία υιοθετεί αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και μηχανισμούς ελέγχου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΕΤΑΔ αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λειτουργεί ως εποπτική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει ως κύριο σκοπό την επίβλεψη της ποιότητας και της ακεραιότητας των λογιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών.

Βασικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εποπτεία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η εποπτεία των εξωτερικών ελεγκτών και η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της ροής της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Στην Επιτροπή Ελέγχου υπάγονται: