Αποστολή

Αποστολή της ΕΤΑΔ είναι η αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται ή περιέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της με γνώμονα τη μέσο-μακροπρόθεσμη προοπτική της ΕΕΣΥΠ. Θέτοντας ως προτεραιότητα αφενός τη μακροχρόνια αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που θα αυξήσουν τα έσοδα και την κερδοφορία και αφετέρου την υλοποίηση επενδύσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η ΕΤΑΔ αξιολογεί και προωθεί εναλλακτικές μεθόδους  στρατηγικής αξιοποίησης ανά κατηγορία ακινήτων.

 

Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΤΑΔ

Το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ για την ΕΤΑΔ στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:
  • Την καθιέρωση της ΕΤΑΔ ως κύριου φορέα διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου και τη διαμόρφωση ενός υγιούς χαρτοφυλακίου που θα μπορεί να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική της χώρας
  • Την επιτάχυνση της εξυγίανσης, ωρίμανσης και αξιοποίησης του Χαρτοφυλακίου στηριζόμενη σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες
  • Την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας με τη βέλτιστη εκμετάλλευση των ακινήτων και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών
  • Τη συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας με ενέργειες αξιοποίησης με αναπτυξιακή προοπτική και προσέλκυση επενδυτών