Οργανωτική Δομή

Η ΕΤΑΔ, προκειμένου να ανταποκριθεί στον νέο της ρόλο, στο πλαίσιο του νόμου 4389/2016, προχώρησε πρόσφατα σε οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση. Το νέο οργανωτικό μοντέλο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις ανάγκες του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του τα βέλτιστα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας εταιρειών του κλάδου αλλά και τις ειδικές συνθήκες της ΕΤΑΔ. Σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και την ενσωμάτωση υφιστάμενων και νέων πρακτικών και συστημάτων, η αναδιάρθρωση αυτή στοχεύει στον καλύτερο συντονισμό των Διευθύνσεων και των επιμέρους Μονάδων και στη βελτιωμένη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας στο σύνολό της.