Οργανόγραμμα
Οργανόγραμμα

Η ΕΤΑΔ, προκειμένου να ανταποκριθεί στον νέο της ρόλο σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016, προχώρησε πρόσφατα σε οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές της προτεραιότητες. Το νέο οργανωτικό μοντέλο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του τα βέλτιστα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας εταιρειών στον κλάδο αλλά και τις ειδικές συνθήκες της ΕΤΑΔ. Η αναδιάρθρωση αυτή στοχεύει σε μία βελτιωμένη και αποτελεσματική λειτουργία, καθώς και τον συντονισμό των Διευθύνσεων και Επιχειρηματικών Μονάδων, μέσω του εκσυγχρονισμού και της  ενσωμάτωσης υφιστάμενων και νέων πρακτικών και συστημάτων.